Gel Polish ingredients

Di-Hema trimethylhexyl Dicarbamate,
2-Hydroxyethyl methacrylate,
Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, CI 77492